Canada, Featured, Định cư

Hiểu rõ con đường định cư Canada theo con đường du học

Hiểu rõ con đường định cư Canada theo con đường du học ( Du học Canada ) Hiểu rõ con đường định cư Canada theo con đường du học,những điều kiện để có cơ hội “du học và định cư tại Canada” Ngoài visa và giấy phép lao động, du học sinh phải có tối thiểu 6 tháng làm việc…

Tiếp tục đọc